OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Konsultacje przed zawarciem umowy

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej zwanym RODO, Europejskie Centrum Odszkodowań SA z siedzibą w Legnicy 59-220, przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe 18 (Administrator), będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. B) RODO.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, podmiotom z którymi zawarto umowę na przetwarzanie danych w imieniu Administratora, w tym  podmiotom dostarczającym produkty i usługi wykorzystywane przy elektronicznym przetwarzaniu danych. Dane będą przechowywane do momentu zakończenia działań podjętych na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy lub rozwiązania i rozliczenia umowy zawartej przez Panią/Pana z Europejskim Centrum Odszkodowań SA. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: dpo@euco.pl

Prowadzenie korespondencji

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej zwanym RODO, Europejskie Centrum Odszkodowań SA z siedzibą w Legnicy 59-220, przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe 18 (Administrator), będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytania, na podstawie art.6 ust.1 lit. F) RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, podmiotom z którymi zawarto umowę na przetwarzanie danych w imieniu Administratora, w tym  podmiotom dostarczającym produkty i usługi wykorzystywane przy elektronicznym przetwarzaniu danych. Dane będą przechowywane do momentu ustania celu ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na przesłaną korespondencję. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: dpo@euco.pl